Архив - конкурси и защити

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2010-2011 г. по шифри 05.03.03 Средновековна обща история и 05.03.04 Нова и най-нова обща история. В срок от 15.03 до 13.05.2011 г. кандидатите могат да подадат необходимите документи за участие в конкурса в канцеларията на Института за балканистика. Повече информация можете да получите на тел. 02/ 980 62 97.

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за главен асистент (един) по специалността 05.03.01 Стара история за нуждите на Центъра по тракология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в  канцеларията на Института за балканистика, ул. Московска 45, тел. 02/ 980 62 97.

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Ал.Фол" при БАН, обявява конкурс за професор по специалност 05.03.21 “Документалистика, архивистика, палеография” (вкл. "Историография и източникознание"), професионално направление 2.2. “История и археология” за нуждите на секция “Балканите ХV-ХІХв.” Обявата е излязла на 1 юли 2011г. в “Държавен вестник”, бр. 50.

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология (трако-малоазийски отношения) за нуждите на Центъра по тракология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник" (брой 27, от дата 3.4.2012). Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в канцеларията на Института, София, ул. Московска 45, тел. 02/980 62 97.

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурси за:
  1. Професор по направление 2.1 Филология за нуждите на секция "Балканските народи през Средновековието";
  2. Доцент по направление 2.2 История и археология за нуждите на секция "Балканите ХV - ХІХ век";
  3. Главен асистент по направление 2.2 История и археология за нуждите на Центъра по тракология.
Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (брой 96, 06.12.2011). Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в канцеларията на Института за балканистика, ул. Московска 45, тел. 02/ 980 62 97.

Страница 7 от 7

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене