Архив - конкурси и защити

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (нова и най-нова обща история - Балканите по време на Студената война) за нуждите на секция „Съвременни Балкани“ – един, със  срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 89/ 26.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Съвременни Балкани

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда) за нуждите на РЕМО „Етър“ – един, със  срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 89/ 26.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - РЕМО-Етър

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН обявява конкурси за:

  • главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (средновековна обща история) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ – един;
  • главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (социализиране на античното археологическо наследство) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 88/ 22.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Средновековни Балкани

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Дигитално културно наследство

На 29 септември 2021 г. (сряда) от 13:30 ч. в Института за балканистика с Център по тракология при БАН, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Стефан Димитров Янакиев на тема „Траките и римското провинциално общество между Истрос и Хемус през IIII век за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Стара история и тракология“. Тя ще се състои в Центъра по тракология, ул. „Московска“ № 13.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на Института за балканистика с Център по тракология, ул. „Московска“ № 45.

Рецензия от проф. дин Румен Иванов

Рецензия от доц. д-р Калин Стоев

Становище от доц. д-р Георги Митрев

Становище от доц. д-р Олег Александров

Становище от проф. дин Калин Порожанов

Автореферат на Стефан Димитров Янакиев

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (балканско кино), секция „Култура на Балканите“, с единствен кандидат гл. ас. д-р Гергана  Георгиева Дончева. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 34/ 23.04.2021 г.

Рецензия от проф. д.н. Божидар Манов

Рецензия от проф. днк Маргарита Карамихова

Становище от проф. д.н. Петя Александрова

Становище от проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска)

Становище от доц. д.н. Юра Константинова

Становище от доц. д-р Анелия Касабова

Становище от доц. д-р Евгения Троева

Резюмета на трудовете на кандидата

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН (ИБЦТ–БАН) обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в следните професионални направления и специалности:

2.1. Филология
Филология (Балкански литератури и култури) – 1 (едно) място, редовна форма на обучение

2.2. История и археология
Стара история – 1 (едно) място, редовна форма на обучение
Средновековна обща история – 1 (едно) място, редовна форма на обучение
Нова и най-нова обща история – 1 (едно) място, редовна форма на обучение и 1 (едно) място, задочна форма на обучение
Документалистика, архивистика, палеографика – 1 (едно) място, редовна форма на обучение

3.1. Социология, антропология и науки за културата
Теория и история на културата – 1 (едно) място, редовна форма на обучение

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в канцеларията на ИБЦТ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45.

За повече информация: ИБЦТ–БАН, ул. „Московска“ № 45, тел. 02/ 980 62 97, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Линк към обявата и необходими документи за кандидатстване

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионалното направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на РИМ – Сливен – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за допускане до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ РИМ – Сливен

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на РИМ – Монтана – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за допускане до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ РИМ–Монтана

  1. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРАНТ ДИМИТЪР ДОБРЕВ - 14 ЮНИ 2021 Г.
  2. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
  3. ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.
  4. Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
  5. Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
  6. Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
  7. Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
  8. Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Страница 5 от 12

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене