Архив - конкурси и защити

лого 2 бгКонкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател – R2 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

лого 2 бгКонкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател – R2 (с научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на РИМ – Монтана, с единствен кандидат д-р Ваня Иванова Георгиева. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г.

Рецензия от проф. дин Людмил Спасов

Рецензия от проф. дюн Надя Бояджиева

Становище от чл. кор. проф. дин Александър Костов

Становище от проф. д-р Илияна Атанасова (Марчева)

Становище от проф. дин Маргарита Карамихова

Становище от доц. д-р Марияна Стамова

Становище от доц. д-р Михаил Груев

Резюмета на трудовете на кандидата

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на РИМ - Сливен, с единствен кандидат д-р Николай Танев Сираков. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г. 

Рецензия от проф. дин Валерия Фол

Рецензия от проф. д.н.к. Васил Марков

Становище от проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова

Становище от проф. д.изк. Ваня Станчева (Лозанова)

Становище от доц. д.н.а. Димчо Момчилов

Становище от доц. д-р Ирена Бокова

Становище от доц. д-р Калин Стоев

Резюмета на трудовете на кандидата

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (нова и най-нова обща история - Балканите по време на Студената война) за нуждите на секция „Съвременни Балкани“ – един, със  срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 89/ 26.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Съвременни Балкани

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда) за нуждите на РЕМО „Етър“ – един, със  срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 89/ 26.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - РЕМО-Етър

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН обявява конкурси за:

  • главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (средновековна обща история) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ – един;
  • главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (социализиране на античното археологическо наследство) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 88/ 22.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Средновековни Балкани

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Дигитално културно наследство

На 29 септември 2021 г. (сряда) от 13:30 ч. в Института за балканистика с Център по тракология при БАН, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Стефан Димитров Янакиев на тема „Траките и римското провинциално общество между Истрос и Хемус през IIII век за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Стара история и тракология“. Тя ще се състои в Центъра по тракология, ул. „Московска“ № 13.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на Института за балканистика с Център по тракология, ул. „Московска“ № 45.

Рецензия от проф. дин Румен Иванов

Рецензия от доц. д-р Калин Стоев

Становище от доц. д-р Георги Митрев

Становище от доц. д-р Олег Александров

Становище от проф. дин Калин Порожанов

Автореферат на Стефан Димитров Янакиев

  1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (балканско кино)
  2. КОНКУРС ЗА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.
  3. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионалното направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
  4. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на РИМ – Монтана
  5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРАНТ ДИМИТЪР ДОБРЕВ - 14 ЮНИ 2021 Г.
  6. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
  7. ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.
  8. Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Страница 3 от 11

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене