Архив - конкурси и защити

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Политическо и стопанско развитие на Балканите през ХI – XII век) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ с единствен кандидат д-р Георги Димов. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 7/ 24.01.2023 г.

Рецензия от проф. дин Лиляна Симеонова

Рецензия от проф. д-р Ивайла Попова

Становище от проф. дин Христо Матанов

Становище от проф. дин Илия Илиев

Становище от проф. дин Станислав Станилов

Становище от проф. д-р Александър Николов

Становище от доц. д-р Владислав Иванов

Резюмета на трудовете на кандидата

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН (ИБЦТ–БАН) обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022–2023 г. в следните професионални направления и специалности:

2.2. История и археология
Документалистика, архивистика, палеография – 1 (едно) място, редовна форма на обучение;
Нова и най-нова обща история – 5 (пет) места, редовна форма на обучение;
Средновековна обща история – 2 (две) места, редовна форма на обучение.

В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. (включително) кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в канцеларията на ИБЦТ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45.

За повече информация: ИБЦТ–БАН, ул. „Московска“ № 45, тел. 02/ 980 62 97, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември“ № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Пълен текст на обявата и необходими документи за кандидатстване

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Международни отношения на Балканите през ХIХ век) за нуждите на секция „Модерни Балкани“, с единствен кандидат д-р Симеон Симеонов. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 85/ 25.10.2022 г.

Рецензия от проф. д-р Пламен Митев

Рецензия от доц. д-р Зорка Първанова

Становище от проф. дин Юра Константинова

Становище от проф. д-р Росица Стоянова

Становище от проф. д-р Румяна Прешленова

Становище от доц. д-р Тина Георгиева

Становище от доц. д-р Гергана Георгиева

Резюмета на трудовете на кандидата

На 13 март 2023 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН), ул. „Московска“ № 45, София, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Янита Веселинова Кирова на тема „Невербални театрални форми в Югоизточна Европа (90-те години на XX – първите две десетилетия на XXI в.)“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Теория и история на културата“.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ–БАН.

Рецензия от проф. д-р Йоана Спасова-Дикова

Рецензия от проф. д.н. Албена Георгиева-Ангелова

Становище от проф. д.изк. Камелия Николова

Становище от доц. д-р Ирена Бокова

Становище от доц. д-р Антоанета Балчева

Автореферат на Янита Веселинова Кирова

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ–БАН) обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Политическо и стопанско развитие на Балканите през ХI – XII век) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ–БАН, гр. София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 7/ 24.01.2023 г.

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за допускане за участие в конкурса

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Международни отношения на Балканите през 40-те години на ХХ век) за нуждите на секция „Модерни Балкани“, с единствен кандидат доц. дин Бисер Петров Петров. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 55/ 15.07.2022 г.

Рецензия от чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Рецензия от проф. д-р Йордан Баев

Рецензия от проф. д-р Евгения Калинова

Становище от проф. дюн Надя Бояджиева

 Становище от проф. дин Светлозар Елдъров

Становище от проф. д-р Боряна Бужашка

Становище от доц. д-р Наум Кайчев

Резюмета на трудовете на кандидата

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Българо-гръцки отношения през XIX – XX век) за нуждите на секция „Модерни Балкани“, с единствен кандидат доц. дин Юра Тотева Константинова. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 55/ 15.07.2022 г.

Рецензия от чл.-кор. проф. дин Иван Русев

Рецензия от проф. д-р Жоржета Назърска

Рецензия от доц. д-р Добринка Парушева

Становище от чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Становище от проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

Становище от проф. д-р Росица Стоянова

Становище от доц. д-р Фотини Христакуди-Константиниду

Резюмета на трудовете на кандидата

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Власт и регионализъм на Балканите XII – XIII век) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“, с единствен кандидат д-р Калин Йорданов Кирилов. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 55/ 15.07.2022 г. 

Рецензия от проф. дин Виолета Нешева (Волкова)

Рецензия от проф. д-р Александър Николов

Становище от проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

Становище от проф. дин Красимира Гагова

Становище от проф. дин Христо Матанов 

Становище от проф. д-р Георги Николов

Становище от доц. д-р Елена Костова

Резюмета на трудовете на кандидата

  1. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА (ГРАДСКА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ХIX И НАЧАЛОТО НА ХХ В.)
  2. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ХIХ ВЕК)
  3. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (ДРЕВНОТРАКИЙСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ КЪСНОНЕОЛИТНАТА И ХАЛКОЛИТНАТА ЕПОХА)
  4. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (ПРОТОИНДУСТРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ХІХ В.) ЗА НУЖДИТЕ НА РИМ–СИЛИСТРА
  5. КОНКУРС ЗА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.
  6. Програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2)
  7. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ XIX – XX ВЕК)
  8. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК)

Страница 2 от 12

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене