Архив - конкурси и защити

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ–БАН) обявява конкурс за „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Власт и регионализъм на Балканите XII – XIII век) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ–БАН, гр. София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 55/ 15.07.2022 г.

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Протоиндустриалното развитие на българските земи през ХІХ в.) за нуждите на РИМ – Силистра – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 38/ 20.05.2022 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на РИМ – Силистра

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Тракия през Античността) за нуждите на Центъра по тракология – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 25/ 29.03.2022 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурса

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (социализиране на паметници на средновековното военно изкуство) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 25/ 29.03.2022 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурса

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН (ИБЦТ– БАН) обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в следните професионални направления и специалности:

2.2. История и археология
Документалистика, архивистика, палеография – 1 (едно) място, редовна форма на обучение;
Нова и най-нова обща история – 2 (две) места, редовна форма на обучение и 1 (едно) място, задочна форма на обучение.

В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. (включително) кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в канцеларията на ИБЦТ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45.

За повече информация: ИБЦТ–БАН, ул. „Московска“ № 45, тел. 02/ 980 62 97, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември“ № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Пълен текст на обявата и необходими документи за кандидатстване

Заявление до директора на ИБЦТ– БАН за участие в конкурса

лого 2 бгКонкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател – R2 (с научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на РИМ – Монтана, с единствен кандидат д-р Ваня Иванова Георгиева. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г.

Рецензия от проф. дин Людмил Спасов

Рецензия от проф. дюн Надя Бояджиева

Становище от чл. кор. проф. дин Александър Костов

Становище от проф. д-р Илияна Атанасова (Марчева)

Становище от проф. дин Маргарита Карамихова

Становище от доц. д-р Марияна Стамова

Становище от доц. д-р Михаил Груев

Резюмета на трудовете на кандидата

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на РИМ - Сливен, с единствен кандидат д-р Николай Танев Сираков. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г. 

Рецензия от проф. дин Валерия Фол

Рецензия от проф. д.н.к. Васил Марков

Становище от проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова

Становище от проф. д.изк. Ваня Станчева (Лозанова)

Становище от доц. д.н.а. Димчо Момчилов

Становище от доц. д-р Ирена Бокова

Становище от доц. д-р Калин Стоев

Резюмета на трудовете на кандидата

  1. ИБЦТ-БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (НОВА И НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ - БАЛКАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА)
  2. ИБЦТ-БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛ. АСИСТЕНТ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ (КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В СЪВРЕМЕННАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА)
  3. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  4. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРАНТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ – 29 СЕПТЕМВРИ 2021 г.
  5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (балканско кино)
  6. КОНКУРС ЗА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.
  7. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионалното направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
  8. ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на РИМ – Монтана

Страница 4 от 12

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене