Архив - конкурси и защити

Октомври 2011

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Ал.Фол" при БАН, обявява конкурс за професор по специалност 05.03.21 “Документалистика, архивистика, палеография” (вкл. "Историография и източникознание"), професионално направление 2.2. “История и археология” за нуждите на секция “Балканите ХV-ХІХв.” Обявата е излязла на 1 юли 2011г. в “Държавен вестник”, бр. 50.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене