Архив - конкурси и защити

Април 2011

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за главен асистент (един) по специалността 05.03.01 Стара история за нуждите на Центъра по тракология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в  канцеларията на Института за балканистика, ул. Московска 45, тел. 02/ 980 62 97.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене