Архив - конкурси и защити

Април 2012

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология (трако-малоазийски отношения) за нуждите на Центъра по тракология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник" (брой 27, от дата 3.4.2012). Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в канцеларията на Института, София, ул. Московска 45, тел. 02/980 62 97.

Документи, свързани с конкурс за "професор" по направление 2.1. Филология за нуждите на Института за балканистика, секция "Балканските народи през Средновековието", с единствен кандидат доц. д-р Лора Тасева.
Документи на доц. д-р Лора Тасева
Рецензии и становища

Списък на публикациите
Справка за научни приноси и забелязани цитирания

Резюмета на трудовете на доц.д-р Лора Тасева
Резюмета I част
Резюмета II част
Резюмета III част
Резюмета IV част

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене